top of page

Poskytovateľ služieb - Reklamácie

Vybavovanie reklamácií

O vybavovaní sťažností:

Reklamácie poškodených alebo nekompletných balíkov a produktov:

 • Ak je možné poškodenie alebo neprítomnosť produktu zistiť bez otvorenia balíka, je potrebné v prítomnosti kuriéra o poškodení uschovať protokol o poškodení. Nahláste tento problém čo najskôr a pošlite nám kópiu hlásenia e-mailom.

 • Po prevzatí prosím skontrolujte obsah prijatých balíkov. Ak vám objednaný produkt príde poškodený alebo neúplný, nahláste problém na našu e-mailovú adresu, ktorá je info@rattanexclusive.hu  Okrem popisu závady by sme poprosili aj o fotografie poškodených kusov a obalu, ak je to možné, emailom.

 • Oznámenie písomne potvrdíme do 1-2 pracovných dní a poškodenú alebo nekompletnú časť sa pokúsime vymeniť alebo vymeniť čo najskôr po procese popísanom vyššie.

 • Pokúsime sa vymeniť alebo vymeniť chybný produkt alebo časť čo najskôr po procese opísanom vyššie. Zákazníka tiež upozorníme na predpokladaný čas. Ak je to možné, snažíme sa problém vyriešiť do 15 dní, ale v závislosti od dodávky produktu to môže trvať dlhšie.

 • Záručnú reklamáciu je možné potvrdiť predložením originálu alebo kópie faktúry / pokladničného bloku alebo záručného listu, ktorý ste dostali pri kúpe.

Poskytovateľ služieb

Názov poskytovateľa služieb: Ecolines-Home Kft

E-mailová adresa poskytovateľa služieb: info@kerti-butor.com

Telefónne číslo poskytovateľa služieb: 06 30-548-0330

Adresa poskytovateľa služieb: 1044 Budapest Ipari park u.10.

Kompetentný, v. Názov registračného súdu: Registrový súd v Budapešti

IČO: 13-09-171229

Daňové číslo: 24991456-2-13

Číslo bankového účtu: 10300002-10622303-49020015

Názov zmierovacieho orgánu: Budapešťský zmierovací orgán

Sídlom zmierovacieho orgánu je Krisztina krt., 1016 Budapešť. 99. III. em. 310.

Kontaktné údaje zmierovacieho orgánu: 06 (1) 488 21 31

Poskytovateľ hostingu:

Sídlo Feba Kft: 1141 bp szugló u 125-d E-mailová adresa: peter@feba.hu
Webstránka: www.feba.hu

Payment Methods

Záruka na záhradný nábytok

​Záruka na dodávky, záruka na produkt, záruka:

Vláda  270/2020. (VI. 12.) Vládne nariadenie  151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) a vyhlášky 249/2004 o povinnej záruke na niektoré opravy a údržbu. (VIII. 27.) o zmene nariadenia vlády

§ 1. (1) Vyhláška č. 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) (ďalej: R.) sa nahrádza týmto ustanovením:

"1. Trvanie záruky je:
a) jeden rok, ak predajná cena dosiahne 10 000 HUF, ale nepresiahne 100 000 HUF,
b) dva roky v prípade predajnej ceny presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF,
c) nad predajnú cenu 250 000 HUF na tri roky.
Nedodržanie týchto lehôt má za následok, s výhradou odseku 4, diskvalifikáciu."

(2) V § 2 sa dopĺňajú tieto odseky 3 a 4:
"3. Ak spotrebiteľ uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od jeho dodania, dňom začiatku záručnej doby je dátum dodania spotrebného tovaru."
4. Ak ide o opravu spotrebného tovaru, záručná doba sa predlžuje odo dňa odovzdania do opravy o dobu, počas ktorej spotrebiteľ nemohol pre vadu užívať spotrebný tovar podľa určenia.“

Záruka sa nevzťahuje na vadu, ak príčina vady nastala po dodaní výrobku spotrebiteľovi, napr.

 • Nesprávne uvedenie do prevádzky (pokiaľ uvedenie do prevádzky nevykonala spoločnosť alebo jej zástupca, alebo ak nesprávne uvedenie do prevádzky je spôsobené chybou v návode na obsluhu)

 • nesprávne používanie, nedodržiavanie návodu na použitie,

 • nesprávne skladovanie, nesprávna manipulácia, poškodenie,

 • živelná škoda, prírodná katastrofa

spôsobil.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, spotrebiteľ

 • môže podľa vlastného uváženia požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť vybraný záručný nárok alebo by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady pre podnik v porovnaní s iným záručným nárokom, berúc do úvahy hodnotu služby v dobrom stave , závažnosť porušenia a záruka.spôsobil spotrebiteľovi ujmu splnením dopytu.

 • ak spoločnosť nevykonala opravu alebo výmenu,  v lehote, ktorá je na to v záujme spotrebiteľa určená, alebo ak pominie záujem spotrebiteľa o opravu alebo výmenu, môže spotrebiteľ podľa svojej voľby požadovať primerané zníženie kúpnej ceny, chybu odstrániť na vlastné náklady alebo dať opraviť iným spôsobom, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Nie je priestor na stiahnutie kvôli menšej chybe.

Spotrebiteľ môže prejsť z jedného práva voľby na druhé. Náklady na prevod je povinný uhradiť spoločnosti, pokiaľ spoločnosť neuviedla dôvod prevodu alebo prevod nebol inak odôvodnený.

Ak spotrebiteľ požaduje výmenu do troch pracovných dní od kúpy (uvedenia do prevádzky) z dôvodu vady produktu, podnikateľ si nemôže uplatniť neprimerané dodatočné náklady, ale je povinný produkt vymeniť, ak vada bráni riadnemu užívaniu.

Oprava alebo výmena sa vykoná v primeranom čase, pričom sa zohľadnia vlastnosti produktu a zamýšľané použitie spotrebiteľa, v najlepšom záujme spotrebiteľa. Spoločnosť sa musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu maximálne do pätnástich dní.

Počas opravy môžu byť do výrobku inštalované iba nové diely.

Do záručnej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej spotrebiteľ nemôže výrobok používať podľa určenia. Záručná doba začína plynúť znova v prípade výmeny (opravy) výrobku alebo časti výrobku vzhľadom na vymenený (opravený) výrobok (časť výrobku) a v prípade vady, ktorá je výsledkom opravy.

Náklady na splnenie záručnej povinnosti znáša spoločnosť.

Výrobky s pevným pripojením alebo ťažšie ako 10 kg alebo ktoré sa nedajú ručne zabaliť v MHD, s výnimkou vozidiel, musia byť opravené na mieste prevádzky. Ak nie je možné vykonať opravu na mieste prevádzky, distribútor sa postará o odvoz a inštaláciu, ako aj o dopravu a vrátenie.

Záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa podľa platnej legislatívy, vrátane záruky na materiál a spotrebný materiál.

V prípade spotrebiteľského sporu môže spotrebiteľ iniciovať aj konanie zmierovacieho orgánu pôsobiaceho popri krajských (hlavných) obchodných a priemyselných komorách.

Záručnú reklamáciu je možné potvrdiť záručným listom. V prípade, že záručný list nebude spotrebiteľovi sprístupnený, uzavretie zmluvy sa považuje za preukázané, ak spotrebiteľ preukáže doklad o zaplatení protihodnoty - faktúru alebo pokladničný blok vystavený na základe zákona o dani z pridanej hodnoty. . V tomto prípade je možné práva vyplývajúce zo záruky uplatniť dokladom o zaplatení protihodnoty.

  Záručný nárok spotrebiteľa je možné uplatniť v prevádzkarni.

19/2014 o pravidlách postupu pri vybavovaní záručných a pozáručných reklamácií vecí predávaných na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom pri uplatnení reklamácie za kvalitu. (IV. 29.) NGM (ďalej len vyhláška NGM) je povinný vyhotoviť protokol s obsahom v ňom uvedeným ( vzor protokolu si môžete stiahnuť tu ) a jeho kópiu bezodkladne poskytnúť spotrebiteľovi a overiteľným spôsobom.
Pri prevzatí výrobku do opravy je spoločnosť alebo opravovňa (servis) povinná odovzdať pokladničný doklad podľa § 6 vyhlášky NGM ( vzor pokladničného dokladu si môžete stiahnuť tu ).

Platba

- Platba v hotovosti v našej kancelárii
- Platba na dobierku

- Bankový prevod

bottom of page