top of page

INFORMÁCIE O SÚKROMÍ

ÚVOD INFORMÁCIÍ O SÚKROMÍ

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prevádzkuje www.rattanexclusiveshop.hu, prevádzkovaná spoločnosťou Ecolines-Home Kft.  Obsahuje podmienky súvisiace so správou údajov webových stránok www.ecolines-home.hu, www.rattanexclusive.hu, www.wpc-teraszburkolatok.hu a www.furdoszoba-butor.com. Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok, a tým aj správcom údajov, je spoločnosť Ecolines-Home Kft. Hlavným cieľom spoločnosti Ecolines-Home Kft. Ecolines-Home Kft. zaobchádza s osobnými údajmi dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a podnikové opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov. Ecolines-Home Kft. voči spracovateľom údajov. Naše zásady správy údajov sú v súlade s platnou domácou legislatívou a legislatívou EÚ súvisiacou s ochranou údajov, najmä s týmito: - 2011 CXII. Zákon o práve na informácie Sebaurčenie a slobode informácií (infozákon); - Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (Nariadenie 679/2016, ďalej len: GDPR); - V. zákon z roku 2013 - o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník); - 1997 CLV. Zákon o ochrane spotrebiteľa (Fgytv.); - Zákon C z roku 2000 - o účtovníctve (zákon o účtovníctve); - Zákon C z roku 2003 - o elektronických komunikáciách (Eht.); - 2005 CXXXIII. Zákon o pravidlách na ochranu osôb a majetku a na vyšetrovanie súkromných vyšetrovateľov (SZVMt.); - XLVIII z roku 2008 Zákon CLIX z roku 2012 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach komerčnej reklamy (Grt.) Zákon o poštových službách (poštový zákon). Použité definície: - dotknutá osoba: akákoľvek fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná, priamo alebo nepriamo, na základe osobných údajov; - osobné údaje: údaje, ktoré možno kontaktovať s dotknutou osobou, najmä meno, identifikačné označenie a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít dotknutej osoby a záver, ktorý možno čerpané z údajov; - súhlas: dobrovoľné a výslovné vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby, založené na príslušných informáciách, udelenie jej jednoznačného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v celom rozsahu alebo sčasti; - protest: vyhlásenie dotknutej osoby, ktorá namieta spracúvanie jej osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania alebo o vymazanie spracúvaných údajov; - prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám alebo spolu s inými určuje účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, prijíma a vykonáva rozhodnutia o spracúvaní údajov (vrátane použitých prostriedkov) alebo ich vykonáva spolu s procesor; - správa údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií s údajmi bez ohľadu na použitý postup, najmä ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, zaznamenávanie, systematizácia, uchovávanie, zmena, používanie, nahliadanie, prenos, zverejňovanie, koordinácia alebo agregácia, blokovanie, vymazávanie a zničenie a zabránenie ďalšiemu použitiu údajov, fotografovanie, zvuk alebo obrázky a zaznamenávanie fyzických charakteristík (napr. odtlačky prstov alebo dlane, vzorky DNA, dúhovky), ktoré možno použiť na identifikáciu osoby; - prenos údajov: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane; - spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na spôsob a prostriedky použité na vykonávanie operácií a miesto aplikácie, za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch; - spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá vykonáva spracúvanie údajov na základe zmluvy, vrátane zmluvy uzavretej v súlade so zákonom. 1. ÚDAJE SPRÁVCA ÚDAJOV A SPRACOVATEĽOV ÚDAJOV: 1.1 Údaje správcu údajov, kontaktné údaje: Názov spoločnosti: Ecolines-Home Kft. Sídlo: 2724 Újlengyel, Határ út 12. Sídlo pobočky: 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. Webová stránka : www.ecolines-home.hu E-mail: info@kerti-butor.com Daňové číslo: 24991456-2-13 IČO: 13-09-171229 Telefónne číslo: +36 30 5480330 Webové stránky: www.ecolines-home.hu , www.rattanexclusive.hu, www.wpc-teraszburkolatok.hu, www.furdoszoba-butor.com, www.kerti-butor.com Žiadosti o ochranu údajov: ak máte akékoľvek požiadavky alebo otázky týkajúce sa spracovania údajov, môžete nám poslať svoju žiadosť poštou alebo elektronicky na nasledujúce adresy: 2120. Dunakeszi Pallag utca 17 .. info@kerti-butor.com Vaše odpovede zašleme bezodkladne, najneskôr však do 30 dní na Vami požadovanú adresu. 1.2. Na účely spracovania údajov môžu byť osobné údaje odovzdané nasledujúcim organizáciám: Meno spracovateľa údajovTegee Hungaria Kft. (Dodávateľská spoločnosť) Sídlo: 1044 Bp Ipari Park u 10 E-mailová adresa: raktar@tegge.hu Webová stránka: www.tegee.hu Názov spracovateľa údajov: Precision- Duó Kft. Sídlo: 1173 Budapešť, Pesti út 77. III / 15. E-mailová adresa: info@precizitas-duo.hu Webová stránka: http://precizitas-duo.hu Meno spracovateľa údajov: Feba Kft Sídlo: 1141 bp szugló u 125-d E-mailová adresa: peter@feba.hu Webstránka: www .feba.hu 2. PREZENTÁCIA ČINNOSTÍ SPRÁVY ÚDAJOV 2.1. Rozsah osobných údajov, ktoré spravuje Ecolines-Home Kft., Účel, názov a doba spracovania osobných údajov Osobné údaje možno spracúvať len na konkrétny účel, a to za účelom uplatnenia práva a splnenia povinnosti. Spracúvať možno len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel spracúvania údajov a sú na daný účel vhodné. Osobné údaje možno spracúvať len v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame v rámci právnych predpisov, najmä pri návšteve našej webovej stránky alebo pri objednávaní produktov prostredníctvom našej webovej stránky. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto dokumentom len s vaším výslovným súhlasom. Vami poskytnuté osobné údaje nebudú spoločnosťou Ecolines-Home Kft. Za správnosť poskytnutých informácií nesiete výhradnú zodpovednosť. Keď zadáte svoju e-mailovú adresu, nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že službu využívate z uvedenej e-mailovej adresy. Správa údajov o aktivitách Ecolines-Home Kft. je primárne založená na dobrovoľnom súhlase. V prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch však zákon ustanovuje povinnosť nakladať, uchovávať a prenášať súbor poskytnutých údajov. V takom prípade budeme priamo informovať dotknutú osobu. Na súhlas zákonného zástupcu, ktorý obsahuje súhlas mladistvého, ktorý dovŕšil vek 16 rokov, sa nevyžaduje súhlas ani následné schválenie jeho zákonného zástupcu. 2.2 Správa niektorých údajov spoločnosti Ecolines-Home Kft. 2.2.1 Správa údajov o zákazníkoch a zákazníkoch V procese objednávania zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci platných predpisov o ochrane údajov. Údaje požadované od zákazníka, ktoré sú potrebné pre výkon našej služby vyžiadanej zákazníkom, sú uvedené v zákazníkovi ako povinné pole. Účel správy údajov: objednávka, jej služba, dokladovanie nákupu a platby, plnenie účtovnej povinnosti. Právny základ spracúvania údajov: súhlas a zákonné splnomocnenie dotknutej osoby (§ 169 ods. 2 zákona o účtovníctve). Rozsah spravovaných údajov je dostupný na stránke vyplnením objednávky: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Po potvrdení objednávky a Vašom akceptovaní bude vystavená faktúra, ktorá okrem vyššie uvedených údajov obsahuje aj číslo objednávky a v prípade faktúry s DPH aj Vaše DIČ. Ak navštívite Ecolines-Home Kft osobne, máte možnosť nakúpiť na mieste. V tomto prípade bude vaša objednávka zaznamenaná v kancelárii spoločnosti Ecolines-Home Kft., s vyššie uvedeným obsahom. Vystavíme aj vyššie uvedenú faktúru. Trvanie správy údajov objednávateľa a faktúry: 8 rokov od vystavenia faktúry. Spracovanie údajov: Pre splnenie objednávky - ak ste požiadali aj o doručenie domov - poskytneme dodávateľovi vaše dodacie údaje. Účel prenosu údajov spracovateľovi údajov: doručenie zakúpeného produktu, dohodnutie termínu na základe dohody Čas spracovania údajov: do dňa doručenia. 2.2.2. Korešpondencia so zákazníkmi Naša spoločnosť ubezpečuje našich zákazníkov a zainteresované strany, aby nás kontaktovali poštou. Účel správy údajov: udržiavať kontakt so zákazníkmi, odpovedať na otázky zákazníkov, vybavovať objednávky zadané listom. Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby Rozsah spracúvaných údajov: Informujeme Vás, že ak kontaktujete našu Spoločnosť na uvedených kontaktných údajoch, prevádzkovateľ bude dostávať všetky prichádzajúce e-maily s menom odosielateľa, napr. -e-mailová adresa, dátum a čas budú spolu s ostatnými osobnými údajmi zaznamenanými v správe vymazané 1 rok po zverejnení. 2.2.3. Vybavovanie sťažností na kvalitu Účelom správy údajov je vybavovať sťažnosti na kvalitu produktov zakúpených od spoločnosti Ecolines-Home Kft. Právnym základom spracovania údajov je súhlas dotknutej osoby, TV. § 169 ods. 2 a Fgytv. 17/A. § (7). Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis zákazníka, popis reklamácie, údaje o reklamovanom tovare, podacie číslo, identifikačné čísla na faktúre, dátum nákupu. a čas vybavenia reklamácie fotografia, ak ide o záručné opravy, údaje o opravovanom výrobku a vykonaní opravy, dátum a podpis kupujúceho, spôsob riešenia námietky, ak existuje, líši sa od dopytu spotrebiteľa. Trvanie spracovania údajov: TV. 8 rokov v súlade s § 169 ods. 2, - pokiaľ ide o kópie zápisnice o sťažnosti a odpovede na písomné sťažnosti, Fgytv. 17/A. § (7), - uchováva záznam o reklamácii spotrebiteľa alebo o reklamácii tovaru po dobu 3 rokov odo dňa jej uplatnenia (19/2014 (IV.29.) Nariadenie NGM § 4 ods. 6). ). 2.2.4. Spracovanie údajov na iné účely V súlade s obsahom týchto informácií uchovávame a používame vaše údaje, keď nás kontaktujete e-mailom alebo keď nám pošlete informácie inou formou, a preto sú nám vaše údaje odoslané. Keď odovzdávame vaše osobné údaje spracovateľovi údajov, spoločnosť Ecolines-Home Kft. je zodpovedná za dodržiavanie týchto právnych predpisov týkajúcich sa spracovania údajov. Vaše údaje preto prenesieme len poskytovateľom služieb a partnerským spoločnostiam, s ktorými sme uzatvorili zmluvu na účely spracovania údajov a ktorí sa v tejto zmluve zaviažu chrániť prijaté osobné údaje. V súvislosti s plnením vašej objednávky prenesieme vaše osobné údaje (dodacie údaje) zmluvným logistickým spoločnostiam na dodanie produktov. Dotknuté osoby, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú dotknutej osobe oznámené v čase zberu údajov. Informujeme našich klientov, že súd, prokuratúra, vyšetrovací orgán, priestupkový orgán, správny orgán, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH) a ďalšie orgány oprávnené zákonom sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa so žiadosťou o poskytnutie informácie, vymažte údaje a preneste dokumenty. Ak úrad uviedol presný účel a rozsah údajov, Ecolines-Home Kft. vydá osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na splnenie účelu oficiálnej žiadosti. 2.3. Používanie cookies Na webových stránkach spoločnosti Ecolines-Home Kft. sa v počítači užívateľa nachádza malý dátový balík, tzv. umiestni súbor cookie a prečíta si ho pri neskoršej návšteve. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služby cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi, ale len pre vlastný obsah. Súbor cookie obsahuje jasnú kombináciu písmen / číslic, ktorá identifikuje prehliadač, ktorý používate. Tieto súbory cookie sú vo vašom počítači uložené iba dočasne a prenášajú sa iba do nástrojov IT spoločnosti Ecolines-Home Kft., keď navštívite našu webovú stránku. Účelom tohto typu správy údajov je identifikovať a rozlišovať medzi používateľmi, identifikovať aktuálny pracovný tok používateľov, ukladať počas neho poskytnuté údaje, predchádzať strate údajov a vykonávať merania webovej analýzy. Pomocou nastavení prehliadača môžete skontrolovať, vymazať a určiť, ako sa ukladajú súbory cookie vo vašom počítači. Používanie cookies je so súhlasom dotknutej osoby. Rozsah spravovaných údajov: identifikačné číslo, dátum, čas, predtým navštívená stránka. Trvanie spracovania údajov: 30 minút. Ak vo svojom prehliadači zakážete používanie cookies, môže to znamenať, že niektoré funkcie tu označených webových stránok vám nebudú vôbec dostupné. 2.4. Google Analytics Na našich webových stránkach používame Google Analytics. Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý nám pomáha získať lepšiu predstavu o tom, čo naši návštevníci robia, a podľa toho formovať obsah zajtrajška. Služba používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií a hlásenie štatistík o používaní webovej lokality bez osobnej identifikácie návštevníkov spoločnosti Google. Po povolení služby Google Analytics máte možnosť vypnúť pri návšteve webovej stránky. Viac informácií o tom môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk 3. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV Ecolines-Home Kft. vyberá a prevádzkuje, že spracúvané údaje sú: (a) prístupné len oprávneným osobám (dostupnosť); b) je zabezpečená jej autenticita (autentickosť správy údajov); c) je možné preukázať jeho integritu (integrita údajov); d) byť chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov). Ecolines-Home Kft.. Zabezpečuje ochranu bezpečnosti správy údajov pomocou technických, organizačných a organizačných opatrení, ktoré poskytujú úroveň ochrany primeranú rizikám vznikajúcim v súvislosti so správou údajov. Ecolines-Home Kft. Zachováva a) dôvernosť pri správe údajov: chráni informácie tak, aby k nim mali prístup len tí, ktorí majú právo na prístup; b) integrita: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania; a c) dostupnosť: zabezpečenie toho, že keď to autorizovaný používateľ potrebuje, má účinný prístup k požadovaným informáciám a prostriedkom na to. IT systém a sieť spoločnosti Ecolines-Home Kft. sú chránené pred počítačovým podvodom, špionážou, sabotážou, vandalizmom, požiarom a povodňami, ako aj počítačovými vírusmi a počítačovými prienikmi. Operátor zaisťuje bezpečnosť pomocou ochranných postupov na úrovni servera a aplikácie. 4. PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTOV Dotknutá osoba má v súvislosti s jej osobnými údajmi práva uvedené v zákone. Dotknutá osoba môže požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov a požiadať o opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, okrem povinného spracúvania údajov, právo na údaje a protest môže uplatniť spôsobom uvedeným na pri zbere údajov alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa údajov. 4.1. Právo na informácie: Dotknutá osoba môže požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, nie je povinná svoju žiadosť odôvodňovať. Ecolines-Home Kft. sa snaží poskytnúť všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR a v článkoch 15-32. a všetky informácie podľa článkov 34 a 34 poskytne dotknutej osobe v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasným a zrozumiteľným spôsobom. 4.2. Právo na prístup dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a k týmto informáciám: - kópia osobných údajov - účel správy údajov - kategórie údajov - údaje súvisiace s automatizovaným rozhodovaním, profilovaním - informácie o zdroj údajov - príjemcovia, ktorým boli alebo budú údaje oznámené - informácie, záruky týkajúce sa prenosu údajov do tretej krajiny - trvanie a aspekty uchovávania. Ecolines-Home Kft. Poskytuje kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania údajov dotknutej osobe. Dotknutá osoba má právo na náhradu primeraných administratívnych nákladov prevádzkovateľa za prípadné ďalšie požadované kópie. Ak dotknutá osoba predloží osobitnú žiadosť na tento účel, prevádzkovateľ sprístupní údaje dotknutej osobe elektronicky. Prevádzkovateľ poskytne informácie najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 4.3. Právo na opravu: Dotknutá osoba môže požiadať o opravu, opravu alebo doplnenie osobných údajov spravovaných spoločnosťou Ecolines-Home Kft. 4.4. Právo na vymazanie a zabudnutie: V prípade niektorého z nasledujúcich prípadov má dotknutá osoba právo na to, aby spoločnosť Ecolines-Home Kft. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje: - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracúvané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním a nevzniká žiadne iné právo na spracúvanie, alebo na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva členského štátu. Vymazanie údajov nie je možné požadovať, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie povinnosti podľa práva EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, alebo na podanie, výkon a ochranu právnych nárokov. 4.5. Právo na obmedzenie spracúvania údajov: Na žiadosť dotknutej osoby spoločnosť Ecolines-Home Kft. obmedzí spracúvanie údajov, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok: - dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie , - v prípade nezákonného spracúvania údajov dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a žiada namiesto toho obmedzenie použitia, v tomto prípade obmedzenie platí dovtedy, kým sa preukáže, či sú oprávnené dôvody prevádzkovateľa majú prednosť pred oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak je spracúvanie obmedzené, osobné údaje možno spracúvať v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej osoby. alebo právnická osoba. Spoločnosť vopred informuje dotknutú osobu o zrušení obmedzenia spracúvania údajov. 4.6. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom: - v štruktúrovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte, - preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi, - požiadať o priamy prenos údaje inému prevádzkovateľovi údajov, ak je to technicky možné. 4.7. Právo na protest: - len v rámci spracúvania údajov vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 4.8. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, profilovanie: Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov, vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo v podobnom rozsahu právne účinky. Vyššie uvedené právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a riadi sa právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa a ktoré stanovuje vhodné opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby a slobody a oprávnené záujmy alebo - na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby. 4.9. Právo na odvolanie: Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred odvolaním. Odvolanie je možné len pri spracúvaní údajov na základe dobrovoľného súhlasu. 5. ROKOVACÍ PORIADOK Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informuje dotknutú osobu v súlade s čl. 15-22 GDPR. o opatreniach prijatých v reakcii na žiadosť podľa čl. V prípade potreby s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ o ne dotknutá osoba nepožiada inou formou. Ak prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby nepodnikne žiadne kroky, bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informuje dotknutú osobu o nečinnosti, dôvodoch sťažnosti a skutočnosti, že že dotknutá osoba môže podať sťažnosť dozornému orgánu. Ecolines-Home Kft. Požadované informácie a informácie poskytuje bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pričom zohľadní administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo úkonov alebo vykonanie požadovaná akcia. Prevádzkovateľ informuje všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje oznámené, o každej oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ informuje príjemcov. Prevádzkovateľ sprístupní dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov za akékoľvek dodatočné kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie sa poskytnú v elektronickej forme, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob. 9. ODŠKODNENIE A ŠKODY Každý, kto utrpí majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porozumenia právnej úprave ochrany osobných údajov, má nárok na náhradu, ktorú je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinný zaplatiť. Spracovateľ údajov je zodpovedný iba v prípade, že nedodržal zákonné povinnosti osobitne uložené spracovateľom údajov alebo nedodržal zákonné pokyny prevádzkovateľa údajov. Na tom istom spracúvaní údajov sa podieľa viacero prevádzkovateľov údajov alebo viacerí spracovatelia údajov, prípadne prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ údajov, ktorí zodpovedajú za škodu spôsobenú pri spracúvaní údajov, pričom za celkovú škodu zodpovedajú spoločne a nerozdielne. . 10. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY V prípade porušenia práv dotknutej osoby môže dotknutá osoba podať žalobu na prevádzkovateľa údajov. Súd vo veci koná mimo poradia. Žalobu možno podať aj na súd v mieste bydliska alebo bydliska dotknutej osoby. Súd vo veci koná mimo poradia. V súvislosti so správou údajov možno podať odvolanie na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií. (Ústredie: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet avenue 22 / c, Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.:5., Telefón: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webstránka: http: / / www.naih.hu). Budapešť, 25.05.2018.

bottom of page